O násIng. Július ÁRVAY, PhD. 

samostatný vedeckovýskumný pracovník


Pracujem na Ústave potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Hubám sa venujem od roku 2013 a moja práca je aj mojim koníčkom. Spolu s mojim tímom brázdime lesy Slovenska, v ktorých zbierame bežne sa vyskytujúce a hubármi zbierané huby. Našim hlavným zámerom je sledovať úroveň obsahu chemických prvkov, no zameriavame sa aj na ekologické, hygienické a potravinárske aspekty jedlých divorastúcich húb. Doteraz sa nám podarilo získať približne 5000 vzoriek z 200 lokalít Slovenska. Počas tejto doby sme do nášho výskumu aktívne zapájali aj vysokoškolákov, ktorý svoje záverečné práce venovali problematike divorastúcich húb. Naše výsledky priebežne publikujeme v domácich a zahraničných časopisoch. Ing. Jana LAKATOŠOVÁ, PhD.

samostatná vedeckovýskumná pracovníčka


Pracujem vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre, kde sa venujem stanoveniu obsahu biologicky aktívnych látok chromatografickými metódami a prvkovému zloženiu elementárnou analýzou CHNS v environmentálnych a potravinových vzorkách. Medzi sledované biologicky aktívne látky patria napríklad zdraviu prospešné polyfenoly (resveratrol, kvercetín, rutín a pod.), vitamíny, kapsaicín (v čili papričkách), beta-karotén (žltočervené farbivo, napríklad v mrkve, prekurzor vitamínu A), kanabinoidy (v konope), vyššie mastné kyseliny (napr. ω-3, ω-6 a ω-9 mastné kyseliny), prchavé organické zlúčeniny a aroma-aktívne zlúčeniny (tzv. aromatický profil). Taktiež sa venujem senzorickému hodnoteniu potravín pomocou e-systémov a som certifikovaným vybraným posudzovateľom na senzorické posudzovanie potravín.prof. Ing. Vladimír KUNCA, PhD.

vysokoškolský profesor

Mykológ. Som absolventom Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene, špecializácie Aplikovaná ekológia. Pracujem na Fakulte ekológie a environmentalistiky, Technickej univerzity vo Zvolene. Vyučujem problematiku lesného hospodárstva, ekológie lesných ekosystémov a ochrany húb. Vedecky sa aktuálne venujem rôznym oblastiam výskumu húb, ako sú vzácne a chránené huby Slovenska, ekológii vzácnych druhov húb a hubám ako bioindikátorom v krajine. Aktívne sa podieľam na opise nových druhov húb pre Slovensko ale aj svet.Ing. Eva IVANIŠOVÁ, PhD.

vysokoškolská pedagogička


Pôsobím ako odborná asistentka na Ústave potravinárstva, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre a zároveň ako vedecká garantka Potravinového inkubátora SPU v Nitre. Venujem sa nutričnej a biologickej hodnote surovín a potravín rastlinného pôvodu so zameraním na menej známe a netradičné druhy, ako sú napríklad jedlé kvety ale aj na huby a hmyz. Som autorkou a spoluautorkou publikácii a kapitol v domácej i zahraničnej vedeckej literatúre a pravidelne prispievam do odborných časopisov. Som spoluautorkou dvoch patentov.Ing. Marek ŠNIRC, PhD. 

vysokoškolský pedagóg


Pracujem na Ústave potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a do súčasnej doby som vychoval niekoľko absolventov univerzity. Problematike húb sa venujem od roku 2018, kde aplikujem svoje skúsenosti zo štatistickej analýzy v environmentálnej a potravinárskej chémii.PaedDr. Silvia JAKABOVÁ, PhD.

samostatná vedeckovýskumná pracovníčka


Pracujem na Ústave potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Som hubársky nadšenec a venujem sa im aj na profesionálnej úrovni. V rámci pracovného zamerania sa realizujem v problematike potravinárskej chémie, kde sa venujem laboratórnym analýzam rôznych typov vzoriek. Zo vzdelávacích aktivít sa podieľam na riešení domácich a medzinárodných projektov zameraných na tvorbu audiovizuálnych prostriedkov pre podporu výučby potravinárskych disciplín a taktiež som aktívna pri riešení záverečných prác našich študentov.Ing. Kristína PREDANÓCYOVÁ, PhD.

vedeckovýskumná pracovníčka


Pôsobím vo Výskumnom centre AgroBioTech, SPU v Nitre a zaoberám sa spotrebiteľskými štúdiami a marketingom potravín. Vo svojej výskumnej práci sa orientujem na analýzu správania spotrebiteľov na trhu s potravinami s dôrazom na zdravé, funkčné, inovatívne a alternatívne potraviny, ako aj na potraviny budúcnosti. Venujem sa otázkam, ako sa súčasný slovenský spotrebiteľ rozhoduje pri nákupe a konzumácii potravín a ktoré determinanty sú kľúčové v rozhodovacom procese. Zaujímam sa o trendy v spotrebiteľskom správaní a ich potenciálny vplyv na budúci vývoj trhu s potravinami a rozhodovanie spotrebiteľov, s osobitným zreteľom na udržateľnosť, ochranu životného prostredia a zdravie spotrebiteľov.Ing. Patrícia JOANIDIS, PhD.

vedeckovýskumná pracovníčka


Som absolventkou študijného programu Technológia potravín na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vo Výskumnom centre AgroBioTech sa vedecky venujem senzorickému hodnoteniu rôznych druhov potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu s ľuďmi ako aj s využitím inštrumentálnych elektronických systémov. Taktiež sa v Potravinovom inkubátore podieľam na vývoji inovatívnych potravín rastlinného pôvodu s pridanou hodnotou. Ing. Veronika CYPRICHOVÁ

doktorandka

Pracujem a študujem na Ústave laboratórneho výskumu geomateriálov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Environmentálna geochémia. Som zakladateľka hubovej farmy Drž hubu! v ktorej sa venujem pestovaniu jedlých, exotických a liečivých húb v Bratislave. Popri štúdiu trávim všetok svoj voľný čas na farme kde sa spolu s mojimi kolegami staráme o naše huby, vyrábame substráty a vyvíjame rôzne produkty, od mycéloivých materiálov využiteľných ako oblečenie, obaly a umenie až po jedlé produkty, sušené korenie, jednohubky a iné pochutiny. Mojou vášňou sú biotechnológie a potravinárske technológie, ktoré som študovala na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave. Spolupracujem s rôznymi vedeckými ale aj súkromnými inštitúciami a študentami, ktorých zaujímajú mykotechnológie, mykoremediácia, či využitie materiálu z podhubia v stavebníctve. Pracujem na popularizácií húb ako superpotraviny. ktorú je možné lokálne pestovať takmer všade a je nutrične veľmi bohatá a zaujímavá.